Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking door technische kwaliteitsmetingen VSR en belevingsmetingen

De garantie van stabiele kwaliteit en advies ter verbetering maakt Kaleidon waar met de inzet van CSGKaleidon-NIC en met Bureau van der Meijden. De aan u geleverde diensten worden periodiek getoetst aan vooraf vastgestelde kwaliteitsniveaus. De technische kwaliteitsmetingen van schoonmaakdienstverlening bestaan uit VSR-KMS controles volgens NEN 2075, procescontroles en nulmetingen. Verder worden kwaliteitsinspecties van laagfrequente werkzaamheden uitgevoerd voor bijvoorbeeld glasbewassing en vloeronderhoud.

In de praktijk zit tussen het resultaat van de technische meting en de beleving van de gebouwgebruikers nog wel eens een verschil. Dat verschil kent verschillende oorzaken die met een korte meting van de kwaliteitsbeleving onder de gebouwgebruikers in beeld wordt gebracht. De rapportage verwoordt de ervaring van de respondenten, geeft eventuele knelpunten weer en biedt handvatten voor het nemen van gerichte actie(s) ter optimalisatie van de schoonmaakdienstverlening.

Voor de belevingsmeting is een applicatie ontwikkeld die direct aansluit bij de technische kwaliteitscontrole. De kwaliteitsinspecteurs voeren de belevingsmeting tijdens of direct na een technische kwaliteitscontrole uit. Zij nemen mondeling een vragenlijst door, die bestaat uit een gering aantal gesloten vragen en één open vraag. Bij het antwoord op de open vraag kan de respondent eisen, wensen of behoeften kwijt. De reacties voert de inspecteur direct in op de tablet.

Een belangrijk voordeel van deze wijze van meten is dat een koppeling wordt gemaakt en verbanden worden gelegd met de resultaten van de technische kwaliteit. Er is geen sprake van een tijdshiaat tussen de twee metingen, doordat beide metingen op dezelfde dag plaatsvinden. Bovendien kost deze wijze van meten de respondenten weinig tijd.

De verwerking van bovenstaande metingen gebeurt uiteraard middels de software van Factos.

Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht: Wat Doen We