Privacy statement

Dit is het privacy statement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kaleidon B.V. (statutair) gevestigd te Culemborg, houder van de website www.kaleidon.nl.

Kaleidon respecteert als verantwoordelijke de privacy van de gebruikers (hierna ook: betrokkene(n)) van haar website en hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die een gebruiker aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld en verwerkt.

Door persoonsgegevens achter te laten op de website gaat de gebruiker er mee akkoord dat Kaleidon deze gegevens overeenkomstig dit privacy statement verwerkt.

Kaleidon gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door betrokkenen die haar website bezoeken zijn gegeven – te weten: voor- en achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres – bijvoorbeeld om informatie aan te vragen, zich (tevens) in te schrijven voor de nieuwsbrief, of een vraag, opmerking of suggestie te stellen/plaatsen.

Kaleidon verwerkt de persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, doorgaans om een verzoek om informatie over haar diensten of producten te verwerken, een catalogus of offerte toe te zenden, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens door Kaleidon, mits de betrokkene hiermee heeft ingestemd, worden gebruikt om de betrokkene te informeren over producten of diensten van Kaleidon die voor de betreffende betrokkene interessant kunnen zijn in de vorm van een nieuwsbrief.

Kaleidon verhuurt, verkoopt of verstrekt de door haar ontvangen persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Indien de betrokkene zich wil verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, deze gegevens wil inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, dan kan daartoe contact worden opgenomen met Kaleidon. Op verzoek van de betrokkene zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten van de betrokkene op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via het contactformulier of via info@kaleidon.nl) als op het fysieke adres van Kaleidon worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door Kaleidon in behandeling genomen.

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Kaleidon spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking.

Kaleidon aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Met vragen, in de ruimste zin des woords, over de verwerking van persoonsgegevens door Kaleidon kan een betrokkene contact opnemen met:

Kaleidon

Anthonie van Diemenstraat 19
4104 AD CULEMBORG

T : +31 345 544 814
E : info@kaleidon.nl

 

Kaleidon behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Elke aanpassing zal door Kaleidon op haar website worden gepubliceerd. Een betrokkene doet er om die reden verstandig aan om de website en dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

 

Het huidige privacy statement is laatstelijk bijgewerkt op 25 november 2014.